Miami Dolphins Stadium Animation

America’s Game: 1972 Miami Dolphins